Klub SP2PUT

Akademicki Klub Krótkofalowców przy UTP w Bydgoszczy

11-Lis-2011

Statut Klubu SP2PUT

Statut Akademickiego Klubu Krótkofalowców

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Nazwa Klubu: Akademicki Klub Krótkofalowców przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym.
2. Siedziba Klubu: Dom Studenta DS-1F; ul. Prof. S. Kaliskiego 12 p.1003 w Bydgoszczy.
3. Teren działania Klubu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Cele działalności

Celem Akademickiego Klubu Krótkofalowców jest rozwój i ochrona służby amatorskiej i amatorskiej służby satelitarnej, zwanych krótkofalarstwem, a w szczególności:
1. prowadzenie działalności szkoleniowej,
2. wymiana doświadczeń w pracy na pasmach amatorskich,
3. popieranie eksperymentów i innowacji technicznych w zakresie analogowych i cyfrowych konstrukcji urządzeń radiowych,
4. współdziałanie z właściwymi instytucjami i władzami w zakresie przestrzegania Regulaminu Radiokomunikacyjnego,
5. współpraca i współdziałanie z właściwymi instytucjami w wypadku zaistnienia klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,
6. organizowanie działalności w zakresie sportów radioamatorskich.
Przez swą działalność Akademicki Klub Krótkofalowców propaguje również dobre imię Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

§3 Program

1. Klub prowadzi działalność przez okres całego roku kalendarzowego.
2. Członkowie Klubu biorą udział w krajowych i w międzynarodowych zawodach radioamatorskich.
3. Członkowie Klubu zajmują się konstrukcją urządzeń elektronicznych cyfrowych i analogowych stosowanych w amatorskiej służbie radiowej.
4. W założeniach Klubu leży wymiana doświadczeń i informacji między pokrewnymi radioamatorami w kraju i za granicą.

§4 Członkostwo

1. Członkiem Akademickiego Klubu Krótkofalowców może zostać każdy student Uczelni, pracownik, były pracownik oraz absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. W uzasadnionych przypadkach członkiem Klubu może zostać osoba trzecia (np. świadcząca na rzecz Klubu).
2. Wnioski o przyjęcie w poczet członków Klubu rozpatruje się na zebraniach. Decyzję o nadaniu członkostwa podejmuje się zwykłą większością głosów.
3. Członek Klubu może zostać skreślony z listy członków, jeżeli jego działalność jest niezgodna z obowiązującym prawem oraz ze Statutem Klubu. O skreśleniu z listy decyduje się na zebraniu członków większością 2/3 głosów.
4. Członek Klubu – student – może zostać zawieszony w prawach członka, jeżeli jego działalność ma ujemny wpływ na tok studiów. O zawieszeniu w prawach członka decyduje się na zebraniu członków większością 1/2 głosów, z decydującym głosem opiekuna Klubu.
5. Członek ma prawo:
– uczestniczenia we wszystkich zebraniach Klubu,
– zgłaszania wniosków o przyjęcie osób trzecich do grona członków,
– zgłaszania postulatów w sprawach związanych z działalnością Klubu.
6. Członek ma obowiązek:
– godnie reprezentować Klub w życiu uczelnianym i poza nim,
– uczestniczyć w spotkaniach Klubu,
– czynnie współuczestniczyć w działalności Klubu.
7. Klub posiada opiekuna odpowiedzialnego przed władzami Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego za działalność szkoleniową.

§5 Władza

1. Władzę Klubu stanowi Zarząd w składzie:
– Prezes,
– Wiceprezes,
– Skarbnik.
2. Zarząd wybierany jest na ogólnym zebraniu członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
3. Pracami Klubu kieruje Prezes, który reprezentuje Klub na zewnątrz.
4. Stanowisko Prezesa może piastować tylko członek Klubu do czasu ukończenia przez niego studiów, rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.
5. Po ustąpieniu dotychczasowego Prezesa nowy Prezes wybierany jest spośród członków Klubu zwykłą większością głosów. W ten sam sposób, tj. zwykłą większością głosów, wybierany jest pierwszy Prezes Klubu.
6. Odwołanie Prezesa z powodu działań sprzecznych z celami Klubu, lub z jakichkolwiek innych powodów uznanych za istotne przez członków Klubu, dokonywane jest zwykłą większością głosów.

§6 Finanse

1. Klub uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich oraz z innych źródeł na zasadach określonych w ustawie z dn. 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, póz. 385 z późn. zm.).
2. Finansami Klubu zarządza Prezes Klubu.

§7 Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy art. 158-161 ustawy z dn. 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, póz. 385 z późn. zm.).

Opublikowano w dziale: